Onze waarde

Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het advies of het kopen van een product, een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

U kunt hier onze dienstenwijzer downloaden: Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Paardekooper Private Insurance
Soestdijkseweg Zuid 247
3721 AE  Bilthoven
Telefoonnummer: +31 (0)30 303 21 00
info@paardekooper.net
www.paardekooper.net

Belangrijk

Deze dienstenwijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen of om een bepaald financieel product bij een financiële instelling af te sluiten.

Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, dan leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006075. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Paardekooper Verzekeringen Autoverzameling 2

Onze dienstverlening

Wij, Paardekooper Private Insurance, zijn adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten en pensioenen.

Wij adviseren en bemiddelen. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waarmee u te maken heeft. Dat wij u daarna adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Waarna wij ook voor u kunnen bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten.

Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte aan. U kunt dan via onze bemiddeling tot aanschaf van dit financiële product overgaan.

Bemiddeling en advies

Paardekooper bemiddelt en adviseert in eenvoudige en meer complexe verzekeringsproducten. Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de opstal- en inboedelverzekering.

Indien u ons om advies vraagt over een complex product, zoals levensverzekeringen, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingsrekeningen, dan stellen wij eerst uw klantprofiel op. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen stellen over uw toekomstige, financiële positie.

Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen worden aangeboden. Met financiële instellingen bedoelen we banken en verzekeraars.

 

Wij zijn uw contactpersoon

Heeft u een keuze gemaakt, dan leggen wij contact met de desbetreffende aanbieder en brengen de financiële overeenkomst tot stand. Tijdens de looptijd hiervan houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Christine - Paardekooper
“Goed verzekeren kost geld, maar kan kapitalen schelen.” CHRISTINE Paardekooper Private Insurance

Onze relatie met aanbieders

Paardekooper doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten, zoals banken en verzekeraars. Wij zijn dan ook een ongebonden bemiddelaar.

Dit betekent dat wij in vrijheid, dus zonder contractuele verplichting, u de producten van een selectief aantal banken en verzekeraars adviseren.

Beloning

Voor alle schadeverzekeringen is onze beloning een onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij advisering rondom complexe producten zoals levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Wij verwijzen u voor deze complexe producten naar de dienstverleningsdocumenten op onze site.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure.

Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure, dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  • Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag
  • info@kifid.nl
  • www.kifid.nl
  • Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003277
  • Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.
  • U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor u opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten. Denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars of taxateurs.

De persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na beëindiging van het financiële product of de dienst. Persoonsgegevens die betrekking hebben op een schade, worden tenminste 5 jaar bewaard.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@paardekooper.net.

Bent u van mening dat de door ons kantoor aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u ons verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden. Dit heet beperking. Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is.

Hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen doordat u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in te stellen bij de burgerlijke rechter.

Vrijblijvend totaalvoorstel

Als u dit wenst, kunnen wij u vrijblijvend een voorstel doen voor uw hele verzekeringssituatie. Vaak zijn premiebesparingen te realiseren in combinatie met verbetering in zowel condities als dekkingen.